Příjemci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku jako jsou například mateřská a rodinná centra nebo dětské skupiny se nemohou zapojit do projektu „Vzdělávání praxí“.

Nemožnost zapojit se do projektu „Vzdělávání praxí“ vychází z následující příručky: Specifická část pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku, kap. 5. 3. 12 Pravidlo zakazující dvojí financování, str. 26: „Pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku také platí zákaz dvojího financování projektu. To znamená, že příjemce není oprávněn čerpat na aktivity projektu prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních programů či programů územních samospráv, s výjimkou těch prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové jsou zahrnuty do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí podpory z OPZ. Zejména není dovoleno čerpat např. příspěvky na zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa, které poskytuje Úřad práce ČR.“

Na organizace zapsané v rejstříku škol a školských zařízení se toto nevztahuje.