Absolventem se v projektu Vzdělávání praxí rozumí osoba, která je připravena na svůj první vstup na trh práce, a to nejdéle po dobu dvou let od ukončení studia. Absolvent, který se chce zapojit do projektu, musí být v evidenci Úřadu práce ČR buď jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. Obecně se toto pravidlo v projektu vztahuje na všechny absolventy středních škol s maturitou, vyšších odborných škol nebo vysokých škol.

Za předpokladu, že má uchazeč o vzdělávání praxí dokončené pouze základní vzdělání nebo se vyučil v rámci dvou letého učňovského oboru, tak spadá do cílové skupiny nízkokvalifikovaných osob. Do této kategorie řadíme i osoby, které základní školu nedokončili. Pro nízkokvalifikované není podmínkou, aby byli evidováni na Úřadu práce ČR, když se chtějí zapojit do projektu.

A jak to je se statusem žáka nebo studenta po skončení studia?  Projekt Vzdělávání praxí se v tomto ohledu řídí zákonem č. 561/2004 Sb (školským zákonem) a dále zákonem č.111/1998 Sb (zákonem o vysokých školách). Například žák, který odmaturoval, přestává být žákem v den vykonání zkoušky nebo žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání a nepokračuje v dalším vzdělávání, přestává být žákem 30. 6. příslušného roku. Jak to platí pro žáky nebo studenty v jiných stupních vzdělání podrobně najdete v Manuálu projektu na stranách 8 – 9.