Mohlo by vás zajímat -  otázky/odpovědi

Formou otázek a odpovědí uvádíme stručná vysvětlení pojmů, procesů a pravidel našeho projektu. Jejich detailní výklad najdete v Mnuálu pro účastníky projektu.

A. Obecné   

1. Co je šablona?

Šablony jsou naprostým základem umožňujícím realizaci projektu Vzdělávání praxí. Každá šablona definuje konkrétní typovou pozici (jako jsou např. zedník, kuchař, hlavní účetní atd.) a také určuje požadavky, které vzhledem k této pozici musí v rámci vzdělávání praxí splnit uchazeč i poskytovatel. Šablona tedy zahrnuje popis pozice, obecný výčet činností a délku vzdělávání praxí, předpokládané časové zapojení mentora, cíl vzdělávání praxí, požadavky na uchazeče (vzdělání, praxe) i na poskytovatele (včetně požadavků na mentora). Na základě výběru šablony vypisuje poskytovatel nabídku vzdělávání praxí (inzerát), v níž je možné vzdělávání praxí specifikovat dle jeho potřeb. K těmto nabídkám se následně hlásí uchazeči o vzdělávání praxí.

2. Co je nabídka vzdělávání praxí?

Nabídku vzdělávání praxí vytváří poskytovatel k příslušné šabloně. Nabídka obsahuje bližší informace o konkrétním nabízeném vzdělávání praxí. Musí být v souladu se šablonou, ke které se vztahuje (tj. respektovat rámec daný touto šablonou). Nabídka plní roli inzerátu pro konkrétní vzdělávání praxí.

3. Kdo je mentor?

Mentor je hlavní osobou poskytovatele odpovědnou za průběh a kvalitu vzdělávání praxí. V průběhu realizace vzdělávání praxí je hlavní kontaktní osobou při komunikaci s Fondem dalšího vzdělávání. Mentor odborně a metodicky vede účastníka vzdělávání praxí a poskytuje součinnost členům realizačního týmu projektu – především s ohledem na dodání požadovaných podkladů k danému vzdělávání praxí, kontrolu řádné realizace vzdělávání praxí a řešení případných problémů v průběhu celého vzdělávání praxí.
 

B. Uchazeč o vzdělávání praxí

1. Musí být uchazeč o vzdělávání praxí zaregistrovaný na Úřadu práce ČR?

Uchazeč o vzdělávání praxí NEMUSÍ být zaregistrovaný na ÚP ČR, pokud spadá do některé z dalších kategorií cílové skupiny projektu (úplný výčet kategorií najdete v Manuálu pro účastníky projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“, kapitola 2). Stane-li se uchazečem osoba registrovaná na ÚP ČR, která pobírá podporu v nezaměstnanosti, nezaniká jí zapojením do projektu nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti.

2. Může být uchazečem o vzdělávání praxí osoba na mateřské dovolené?

Uchazečem o vzdělávání praxí může být osoba vracející se na trh práce – tedy např. osoba na rodičovské dovolené, NIKOLIV však osoba na mateřské dovolené.

3. Může se uchazeč o vzdělávání praxí přihlásit k jakékoliv nabídce vzdělávání praxí?

To bohužel nejde. Šablona přesně definuje požadavky na uchazeče, tj. na minimální výši a zaměření dosaženého vzdělání nebo praxi. Uchazeč si tedy může vybrat vzdělávání praxí pouze v oboru, ve kterém splňuje minimální požadované vzdělání nebo praxi.
 

C. Poskytovatel vzdělávání praxí

1. Jak probíhá výběr uchazečů?

V Databázi si registrovaný uchazeč o vzdělávání praxí vybere konkrétní nabídku a přihlásí se do ní. Následně si poskytovatel vybere z uchazečů, které schválil konzultant FDV na základě splnění požadavků daných šablonou, ty, které pozve na osobní pohovor. Na základě osobních pohovorů si pak poskytovatel vybere vhodného uchazeče.

2. Může si poskytovatel definovat požadavky na účastníka?

Obecné požadavky na uchazeče stanovuje šablona. Minimální požadavky na uchazeče jsou zde přesně definované. Poskytovatel pouze může v průběhu vypisování nabídky specifikovat dle vlastní potřeby některá „doprovodná“ kritéria na uchazeče (jazykovou vybavenost, požadavek na řidičské oprávnění, výpis z Rejstříku trestů apod.).
 

D. Průběh realizace vzdělávání praxí

1. Může vzdělávání praxí probíhat i v zahraničí?

Realizaci vzdělávání praxí v zahraničí projekt neumožňuje, může probíhat pouze na území České republiky.

2. Probíhají vzdělávání praxí ve všech krajích?

Ano. Vzdělávání praxí je možné absolvovat kdekoli na území České republiky.

3. Jaké jsou podmínky a pravidla realizace vzdělávání praxí? Kdo zaručí, že vzdělávání praxí bude vždy probíhat v souladu s nimi?

Podmínky projektu a povinnosti účastníka i poskytovatele jsou stanovené ve Smlouvě o zajištění vzdělávání praxí a její příloze. Porušením Smlouvy o zajištění vzdělávání praxí jakoukoliv ze tří stran může dojít k předčasnému ukončení vzdělávání praxí. Realizaci konkrétních vzdělávání praxí průběžně ověřuje hlášenými i nehlášenými kontrolami realizační tým projektu. Účastník vykonává vzdělávání praxí pod dohledem odborného mentora, který odpovídá za to, že se účastník v průběhu vzdělávání praxí prakticky seznámí se všemi činnostmi, které jsou uvedeny v dané šabloně.

4. Má účastník vzdělávání praxí nárok na finanční odměnu za výkon vzděávání praxí ze strany poskytovatele vzdělávání praxí či ze strany Fondu dalšího vzdělávání?

Vzdělávání praxí je odborným vzděláváním, účastník tedy nemá za výkon vzdělávání praxí nárok na honorář ze strany poskytovatele vzdělávání praxí ani ze strany Fondu dalšího vzdělávání.

5. Co se stane, pokud si účastník během výkonu vzdělávání praxí najde nové zaměstnání a bude chtít vzdělávání praxí z tohoto důvodu předčasně ukončit?

V případě, že si účastník během výkonu vzdělávání praxí nalezne nové zaměstnání, oznámí to svému poskytovateli a konzultantovi Fondu dalšího vzdělávání a následně bude vzdělávání praxí předčasně ukončeno. Poskytovateli budou uhrazeny fixní náklady na vzdělávání praxí v poměrné výši dle absolvovaných hodin skutečně realizované docházky účastníkem.

Nenalezli jste odpověď na to, co vás o našem projektu zajímá? Na vaše dotazy rádi odpovíme na naší infolince +420 775 881 408 nebo na e-mailové adrese info@vzdelavanipraxi.cz.