Mohlo by vás zajímat -  otázky/odpovědi

Formou otázek a odpovědí uvádíme stručná vysvětlení pojmů, procesů a pravidel našeho projektu. Jejich detailní výklad najdete v Manuálu pro účastníky projektu.

 1. Co je vzdělávání praxí? Je vzdělávání praxí stáž?

Vzdělávání praxí je, stejně jako stáž, obdobím získávání praktických zkušeností a profesního zdokonalování v reálném firemním prostředí. Vzdělávání praxí probíhá pod dohledem zkušeného odborníka – mentora a řídí se tzv. šablonou. Na rozdíl od stáže, kterou má většina lidí spojenou s pobytem v zahraničí, však probíhá vzdělávání praxí pouze na území České republiky.

 1. Jak je vzdělávání praxí dlouhé?

Hodinová dotace konkrétního vzdělávání praxí je pevně stanovena šablonou (160, 320, 480 nebo 640 hodin). V šabloně uvádíme také minimální a maximální dobu trvání v řádu měsíců, do kterých můžete stanovený počet hodin rozložit (1 – 6 měsíců).

 1. Kdo se může do projektu zapojit?

Poskytovateli, tedy těmi, kdo vzdělávání praxí poskytuje, mohou být firmy, neziskové organizace, spolky, osoby samostatně výdělečně činné, územně samosprávné celky apod., které existují alespoň 6 měsíců, disponují vhodným mentorem a nemají žádné závazky po lhůtě splatnosti k orgánům veřejné správy.

 1. Co získám účastí v projektu? Mám nárok na finanční kompenzaci za poskytnuté vzdělávání?

Hlavní výhodou vaší účasti v projektu je příležitost spolupráce s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat a rozvíjet. Hledáte-li nového kolegu, pak je pro vás náš projekt ideálním řešením. Budoucího zaměstnance si sami zaškolíte a prověříte v provozních podmínkách.

Zapojit se do projektu je pro vás však výhodné i v případě, že nábor nového zaměstnance v nejbližší době neplánujete. Přínosem pro vás může být nový vhled do procesů ve vaší společnosti nebo zvýšení mentorských dovedností vašich zaměstnanců.

V neposlední řadě od nás získáte finanční kompenzaci vašich nákladů za poskytnuté vzdělávání praxí.

 1. Je účast v projektu administrativně náročná? Zvládneme zařídit vše sami?

Úvodní fáze zapojení do projektu (seznámení se s pravidly projektu, vyplnění informací v Databázi) může být pro poskytovatele, kteří nemají zkušenosti z předchozích projektů Fondu dalšího vzdělávání, časově náročnější. Nejedná se však o nic, co byste sami nebo s pomocí naší infolinky, regionálních manažerů či návodů v Databázi nezvládli. V samotném průběhu vzdělávání praxí je vám navíc přidělen náš konzultant, který vás provede celým procesem od podpisu smlouvy až po závěrečné vystavení faktury za řádně ukončené vzdělávání praxí.

Fond dalšího vzdělávání se distancuje od všech forem úplatného poskytování administrativních služeb a informací o projektu.

 1. Kdo je mentor?

Mentor je hlavní osobou odpovědnou za průběh a kvalitu vzdělávání praxí a je také hlavní kontaktní osobou pro komunikaci s námi, tj. Fondem dalšího vzdělávání. Mentor odborně a metodicky vede účastníka vzdělávání praxí a poskytuje součinnost členům realizačního týmu projektu (hlásí změny v docházce, dokládá požadované dokumenty, absolvuje e-learningový kurz).

 1. Na jakých pozicích je možné vzdělávání praxí realizovat?

Projekt Vzdělávání praxí aktuálně nabízí více než 150 typových pozic (šablon) ve 21 různých oborech. V průběhu projektu budeme seznam šablon postupně doplňovat. Seznam šablon najdete zde.

 1. Co je šablona?

Šablona je dokument, který obsahuje popis dané typové pozice, obecný výčet činností, které účastník na vybrané pozici absolvuje, hodinovou dotaci a požadavky na účastníka i vás jakožto poskytovatele, resp. mentora (vzdělání, praxe). Poté, co si vyberete vhodnou šablonu (pozici), vytvoříte v Databázi projektu nabídku vzdělávání praxí.

 1. Proč se v šablonách objevují pojmy jako stáž, stážista apod., když jsou v Manuálu pro účastníky projektu uvedeny pojmy jiné?

Šablony, které využíváme v projektu Vzdělávání praxí, byly vytvořeny již v projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, a proto obsahují názvosloví původního projektu. Obsah samotných šablon však zůstává platný i pro budoucí využití – ať už v projektu Vzdělávání praxí či Národním katalogu stáží.

 1. Co je nabídka vzdělávání praxí?

Nabídka, kterou vytváříte vy jako poskytovatel, plní roli inzerátu pro případné zájemce. Nabídka musí být vždy v souladu se šablonou, ke které se vztahuje, a podléhá našemu schválení.

 1. Mohu si vypsat více nabídek současně?

Ano, můžete si vypsat tolik nabídek vzdělávání praxí současně, kolika vhodnými mentory disponujete.

 1. Mám zájem – co musím udělat pro získání uchazeče?

Vše začíná vaší registrací do Databáze projektu, kterou můžete provést zde. Po dokončení registrace ověřením vašeho e-mailu se můžete do Databáze přihlásit. V tuto chvíli vás poprosíme o vyplnění tzv. profilu poskytovatele, doplnění adres vašich provozoven a osob, které se případně mohou stát mentory. Následně již můžete začít vypisovat svou první nabídku vzdělávání praxí. V případě potřeby můžete využít náš návod pro vypsání nabídky, který najdete v sekci Ke stažení, nebo naši projektovou infolinku.

 1. Jaký je další postup po odeslání nabídky?

Vaši nabídku nejprve posoudíme, a pokud bude v souladu se šablonou a ostatními projektovými dokumenty, tak ji schválíme. V tuto chvíli se vaše nabídka stává viditelnou pro potencionální účastníky. Nabídka je vždy zveřejněna 7 kalendářních dnů a poté se pro přihlašování uchazečů uzavře (pokud se k nabídce nepřihlásí žádný uchazeč, automaticky vám platnost nabídky prodloužíme). Poté, co posoudíme všechny přihlášené uchazeče, odkryjeme vám jejich seznam. Samotný výběr toho nejvhodnějšího uchazeče je pak už jen na vás.

 1. Budu s účastníkem uzavírat nějakou smlouvu?

Ano, před samotným zahájením vzdělávání praxí uzavřete společně s účastníkem a námi, tj. s Fondem dalšího vzdělávání, Smlouvu o zajištění vzdělávání praxí. Tuto smlouvu obdržíte e-mailem od našeho konzultanta, společně s účastníkem ji podepíšete a odešlete zpět k nám. Uzavření této smlouvy mezi vámi a účastníkem nezakládá pracovněprávní vztah.

 1. Je účastníkům vyplácena nějaká odměna?

Účastníkům vzdělávání praxí nevyplácíme žádnou odměnu či mzdu, nicméně jim nabízíme úhradu nákladů na cestovné či ubytování v průběhu vzdělávání praxí. Nárok na proplacení těchto výdajů vzniká účastníkům po doložení originálních jízdních/účetních dokladů, proto je důležité, aby tyto doklady odesílal mentor na Fond dalšího vzdělávání včas a v pořádku.

 1. Musím účastníka po skončení vzdělávání praxí zaměstnat?

Podpisem smlouvy a poskytnutím vzdělávání praxí se nezavazujete účastníka v budoucnu zaměstnat. Pokud se však rozhodnete nabídnout účastníkovi další spolupráci, můžete s ním pracovněprávní vztah uzavřít až po naplnění hodinové dotace uvedené v příslušné šabloně.

 1. Je možné vzdělávání praxí ukončit předčasně?

Ano, i to je v některých případech možné. Důvodem předčasného ukončení může být např. to, že si účastník nalezne v průběhu vzdělávání praxí nové zaměstnání. Poskytovateli, tedy vám, budou v takovém případě uhrazeny fixní náklady v poměrné výši vzhledem k počtu realizovaných hodin docházky.

Nenašli jste odpověď na to, co vás o našem projektu zajímá? Na vaše dotazy rádi odpovíme na naší infolince +420 775 881 408 nebo na e-mailové adrese info@vzdelavanipraxi.cz.